definitely の意味・例文・発音・語源・イメージ画像

【副詞】

明確に はっきりと 確実に

(用例)I will definitely marry you.

出典 pixabay